Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Calendar Admitere Liceu 2023: Când se depun dosarele de înscriere, după repartizarea computerizată

Luni a fost ultima zi din etapa de completare a fișelor de opțiuni pentru admiterea la liceu în 2023 care a început pe 6 iulie. Fișele au fost completate de către elevi și părinții acestora, asistați de diriginți.

Potrivit calendarului admiterii la liceu, rezultatele repartizării computerizate vor avea loc pe 19 iulie.

Elevii și părinții sunt sfătuiți să completeze cât mai multe opțiuni, în funcție de media de admitere la liceu și în funcție de poziția ocupată în ierarhia mediilor de admitere, pentru a nu exista riscul ca elevul să rămână fără loc după repartizare.

Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (egală cu media notelor obținute la evaluarea națională) și, pentru medii egale, prin aplicarea, în ordine, a criteriilor de departajare.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2023

Ministerul Educației a decis ca, începând cu anul școlar 2022-2023, ierarhizarea elevilor să se facă exclusiv pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2023 se afișează pe 4 iulie, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației.

În cazul liceelor vocaționale, elevii vor susține probe de aptitudini, care vor fi luate în cosiderare pentru calcularea mediei de admitere la liceu. Astfel,

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf:

(3*APT + MA)/4, unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

2. Pentru profilul teologic:

(APT + MA)/2, unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

3. Pentru profilul militar:

0,2* MA + 0,8*NP = MFA, unde:

NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

Calendarul admiterii la liceu în 2023

Etapa I a repartizării computerizate

 • 6-7, 10 - 17 iulie 2023: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizare computerizată a candidatului!

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

NOTĂ: 1) Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024, completează opțiunile în perioada 14 – 17 iulie 2023

2) Candidații, care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși, completează opțiunile în perioada în fișele de înscriere în perioada 15 – 16 iulie 2023.

 • 6-7, 10 - 14 iulie 2023: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
 • 6-7, 10 - 14 iulie 2023: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
 • 17 iulie 2023: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

 • 17 iulie 2023: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
 • 18 iulie 2023: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
 • 18 iulie 2023: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
 • 19 iulie 2023: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023 - 2024
 • 19 iulie 2023: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București
 • 20 – 25 iulie 2023: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
 • 25 iulie 2023: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere 26-28 iulie 2023 Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

Etapa a II-a a repartizării computerizate

 • 28 iulie 2023: Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
 • 31 iulie 2023: Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
 • 1 – 2 august 2023: Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
 • 3 - 4 august 2023: Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații
 • 7 – 9 august 2023: Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.

Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională.

Notă: Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale.

 • 10 – 11 august 2023: Repartizarea candidaților din etapa a adoua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 5 iulie 2023.
 • 11 august 2023: Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

Broșura admiterii la liceu în 2023 pentru București

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat broșura admiterii la liceu în 2023, pentru liceele din Capitală. Broșura conține informații despre oferta educațională, numărul de locuri disponibile în licee, precum și ultimele medii de admitere.

Broșura poate fi consultată mai jos:

Cum se completează fișa de înscriere pentru admiterea la liceu în 2023

Elevii vor completa fișele de înscriere pentru repartizarea computerizată, împreună cu părinții loc și asistați de diriginți.

După completarea datelor personale (nume, prenume, inițiala prenumelui tatălui, cod numeric personal, data nașterii), elevii vor trece pe fișa de înscriere notele obținute la Evaluarea Națională și media examenelor, dar și media claselor V-VIII, care va servi drept criteriu de departajare.

Completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se face în ordinea preferințelor. Se completează codurile opțiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.

Elevii și părinții trebuie să aibă în vedere că orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită și că numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizare computerizată a candidatului.

Model fișă de înscriere pentru repartizarea computerizată:

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE