Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Calendar Admitere Liceu 2024. Când vor completa elevii fișele de opțiuni și când are loc repartizarea computerizată

După Evaluarea Națională 2024, absolvenții claselor a 8-a vor parcurge o altă etapă importantă: admiterea la liceu.

Elevii termină examenele pe data de 9 iulie, când sunt afișate rezultatele finale la Evaluarea Națională 2024, după soluționarea contestațiilor. Ulterior, împreună cu părinții, vor începe completarea fișelor de opțiuni pentru admiterea la liceu, în funcție de media de admitere obținută după susținerea examenelor și ținând cont de ultima media de admitere la liceul dorit.

Repartizarea computerizată și publicarea rezultatelor vor avea loc pe 24 iulie.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2024

Ierarhizarea elevilor să se facă exclusiv pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

În cazul liceelor vocaționale, elevii vor susține probe de aptitudini, care vor fi luate în cosiderare pentru calcularea mediei de admitere la liceu. Astfel,

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf:

(3*APT + MA)/4, unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

2. Pentru profilul teologic:

(APT + MA)/2, unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

3. Pentru profilul militar:

0,2* MA + 0,8*NP = MFA, unde:

NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică; MA = media de admitere; MFA = media finală de admitere.

Calendarul admiterii la liceu în 2024

Etapa I a repartizării computerizate

 • 13 mai 2024: Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologicăStabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predare
 • Crearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociațiTipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare;
 • 13-17 mai 2024: Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitere
 • Transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centruAfișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024 - 2025, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii;
 • 24 mai 2024: Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită;
 • 20 mai - 14 iunie 2024: Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.);
 • 20 iunie 2024: Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizatăNOTĂ: Unitățile de învățământ vor verifica corectitudinea datelor cu privire la mediile generale de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a și efectuează eventualele corecții până la această dată;
 • 21 iunie 2024: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
 • 9 iulie 2024: Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specifice;
 • Depunerea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență;
 • 10 iulie 2024: Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată;
 • 10 iulie 2024: Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a

Probele de aptitudini

 • 13 - 15 mai 2024: Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini;
 • 16 - 17 mai 2024: Înscrierea pentru probele de aptitudini;
 • 21 - 24 mai 2024: Desfășurarea probelor de aptitudini;
 • 27 mai 2024: Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini
 • Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
 • 31 mai 2024: Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudiniTransmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată;
 • 20 iunie 2024: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizatăActualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată;
 • 9 iulie 2024: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată;
 • 10 iulie 2024: Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată;
 • 11 iulie 2024: Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizată
 • Transmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

 • 13 - 15 mai 2024: Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
 • 16 - 17 mai 2024: Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
 • NOTĂ:Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 27 mai 2024;
 • 21 - 24 mai 2024: Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
 • 27 mai 2024: Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
 • Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor);
 • 31 mai 2024: Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăTransmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată;
 • 3 - 4 iunie 2024: Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
 • 14 iunie 2024: Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ de proveniență;
 • 20 iunie 2024: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată

Completarea fișelor de opțiuni și repartizarea computerizată

 • 11 - 12, 15 - 22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a;
 • 11 - 12, 15 - 19 iulie 2024: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere;
 • 11 - 12, 15 - 19 iulie 2024: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
 • 22 iulie 2024: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizatăPredarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București;
 • 22 iulie 2024: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată;
 • 23 iulie 2024: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională;
 • 23 iulie 2024: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată;
 • 24 iulie 2024: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 - 202524 iulie 2024;
 • Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul licealAfișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București;
 • 25 - 30 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;
 • 30 iulie 2024: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere;
 • 31 iulie - 2 august 2024: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată;

Etapa a II-a a repartizării computerizate

 • 2 august 2024: Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă;
 • 5 august 2024: Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă;
 • 6 - 7 august 2024: Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;
 • 8 - 9 august 2024: Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații;
 • 12 - 14 august 2024: Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.
 • Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VlII-a care nu au susținut evaluarea națională. NOTĂ: Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora;
 • 19 - 20 august 2024: Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 10 iulie 2024.
 • 20 august 2024: Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.I. Admiterea candidaților pentru învățământul seral13 mai 2024Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 - 2025;
 • 15 iulie 2024: Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 - 2025;
 • 25 - 26, 29 - 30 iulie 2024: Înscrierea la învățământul seral a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 - 2025;
 • 31 iulie - 2 august 2024: Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 - 2025 pe locurile de la învățământul seral.

Sursa: edu.ro

Cum se completează fișa de înscriere pentru admiterea la liceu în 2024

Elevii vor completa fișele de înscriere pentru repartizarea computerizată, împreună cu părinții loc și asistați de diriginți.

După completarea datelor personale (nume, prenume, inițiala prenumelui tatălui, cod numeric personal, data nașterii), elevii vor trece pe fișa de înscriere notele obținute la Evaluarea Națională și media examenelor, dar și media claselor V-VIII, care va servi drept criteriu de departajare.

Completarea opțiunilor pe fișa de înscriere se face în ordinea preferințelor. Se completează codurile opțiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.

Elevii și părinții trebuie să aibă în vedere că orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită și că numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizare computerizată a candidatului.

Model fișă de înscriere pentru repartizarea computerizată:

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE