Îți recomandăm să încerci și aplicația Euronews România!

Ajutorul de înmormântare în 2023, majorat cu 700 de lei. Actele necesare pentru a primi indemnizația

Ajutorul de înmormântare a crescut cu 700 de lei, în anul 2023, ajungând astfel la valoarea totală de 6.789 de lei.

Indemnizația poate fi primită doar de un membru al familiei (soţul supravieţuitor; copilul; părintele; tutorele; curatorul; oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus), care depune cererea și prezintă certificatul de deces în original, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice.

Ajutorul de deces se achită în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare de către casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia; instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Ce trebuie să conțină dosarul pentru ajutorul de înmormântare

Actele necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces (aceasta se poate descărca de pe site-ul CNPP);
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
  • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
  • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

ARTICOLE DIN ACEEAȘI CATEGORIE